Обращение Министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК Атамкулова Б.Б.к участникам V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX - 2018»

 

Обращене

Министра оборонной и аэрокосмической

промышленности РК Атамкулова Б.Б.к

 

участникам V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX - 2018» 

 

Уважаемые дамы и господа!

 

От имени Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и от себя лично приветствую Вас и рад сообщить о проведении V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX - 2018», которая пройдет с 23 по 26мая 2018 года в г.Астане.  

Это первая выставка, проводимая под эгидой Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В ней примут участие отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.

За годы проведения выставки «KADEX» она по праву стала одной из ведущих мировых выставочных площадок для демонстрации вооружения, военной и специальной техники, технологий в сфере информационной безопасности.

На полях выставки «KADEX - 2018» впервые будет проведен Международный форум «Дни космоса в Казахстане», который станет одной из центральных диалоговых площадок выставки.

В рамках форума состоится обширная научно-деловая программа, которая пройдет в формате пленарных и секционных заседаний, конференций, «круглых столов», что позволит специалистам всех стран обменяться мнениями по актуальным вопросам обороны и безопасности, развития мировой космонавтики, а также обсудить  проблемы обеспечения кибербезопасности на современном этапе.

Гости и участники выставки смогут ознакомиться с последними достижениями и перспективными научными разработками предприятий оборонно-промышленного комплекса и космической сферы. Особый акцент на выставкебудет сделан на развитииэлектронных систем, систем связи и управления вооружением, поиске современных решений в области информационной безопасности.

Практическим же результатом всего этого должно стать заключение взаимовыгодных контрактов, подписание соглашений и меморандумов, что в свою очередь будет способствовать развитию партнерских отношений в области военно-технического сотрудничества, кибербезопастности и освоения космического пространства.

Приглашаю всех к участию в V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX - 2018».

Уверен, что выставка «KADEX-2018» станет масштабным событием для отечественного оборонно-промышленного комплекса и космических предприятий страны, и будет проведена на высоком уровне.

Желаю участникам и гостям данного мероприятия продуктивной работы и высоких достижений!

 

С уважением,

 

Министр

оборонной и аэрокосмической

промышленности

 

Республики Казахстан                                     Б. Атамкулов

 

 

 

 

 

ҚР Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі

министрі Б.Б. Атамқұловтың

«KADEX - 2018» қару-жарақ және әскери-техникалық VХалықаралық көрмесіне

                                                                               қатысушыларға Үндеуі

 

 

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

 

ҚР Қорғаныс және аэроғарыш министрлігінің және өзімнің атымнан 2018 жылдың 23-26 мамыры аралығында Астана қаласында өтетін «KADEX - 2018» қару-жарақ және әскери-техникалық V Халықаралық көрмесі өтетінін хабарлай отырып, баршаңызды осы шараға шақырамын. 

Бұл Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің қамқорлығында өтетін алғашқы көрме. Оған отандық және шетелдік қорғаныс-өнеркәсіп кешені мен ғарыш саласының кәсіпорындары, жетекші конструкторлық бюро мен ғылыми-зерттеу институттары қатысады.

«KADEX» көрмесі өткізілген жылдардан бері құқық бойынша қару-жарақ, әскери және арнайы техникаларды, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы технологияларды көрсету тұрғысында әлемнің жетекші көрме алаңына айналды.

«KADEX - 2018» көрмесі аумағында орталық диалогтық көрме алаңдарының бірі болатын «Қазақстандағы ғарыш күндері» Халықаралық форумы тұңғыш рет өткізіледі.

Форум аясында пленарлық және секциялық отырыс, конференция, «дөңгелек үстел» форматында барлық елдердің мамандары қорғаныс және қауіпсіздік, әлемдік ғарыш саласын дамыту мәселелері төңірегінде пікір алмасып, замануи кезеңде киберқорғаныспен қамтамасыз ету сұрақтары талқыланатын кең көлемді ғылыми-іскерлік бағдарлама жүзеге асырылады.

Көрме қонақтары мен қатысушылар қорғаныс-өнеркәсіп кешені мен ғарыш саласындағы кәсіпорындардың соңғы жетістіктері мен ғылыми әзірлемелерімен таныса алады.  Көрмеде негізгі басымдық электронды жүйені дамытуға, байланыс және қару-жарақпен басқару жүйесіне, ақпараттық қауіпсіздікте заманауи шешімдерді іздеуге беріледі.

Тәжірибе көрсеткендей, мұның бәрі өз кезегінде әскери-техникалық ынтымақтастықты, киберқорғаныс пен ғарыш кеңістігін игеруде әріптестік қатынасты дамытатын өзара тиімді келісімшарт жасаумен, келісімдер мен меморандумдарға қол қоюмен аяқталуы тиіс.

Баршаңызды «KADEX - 2018» қару-жарақ және әскери-техникалық V Халықаралық көрмесіне қатысуға шақырамын.

«KADEX - 2018» көрмесі отандық қорғаныс-өнеркәсіптік кешені және елімідің ғарыштық кәсіпорындары үшін ауқымды шара болатынына және жоғары деңгейде өтетініне сенемін.

Бұл шараға қатысушылар мен қонақтарға жемісті еңбек пен биік белестер тілеймін!

 

 

Құрметпен,

 

Қазақстан Республикасы

Қорғаныс және аэроғарыш

 

өнеркәсібі министрі                               Б. Атамқұлов

 

 

 

                                                                                                                                                                 Draft of speechof the Minister of

                                                                                                                                                                      Defense and Aerospace Industry of

                                                                                                                                                                                    the Republic of Kazakhstan Atamkulov B.B.

                                                                                                                                                                               for the participants of the V International

                                                                                                                                                                   Exhibition Weapons Systems and

 

 

                                                                                                                                                                    Military Equipment "KADEX-2018"

Dear Ladies and Gentlemen!

 

On behalf of the Ministry of Defense and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan and on my own behalf, I welcome you and I am pleased to announce the holding of the V International Exhibition Weapons Systems and Military Equipment "KADEX-2018", which will be held from May 23 to 26, 2018 in Astana.

This is the first exhibition held under the auspices of the Ministry of Defense and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan. It will be attended by domestic and foreign enterprises of the defense-industrial complex and space industry, leading design bureaus and research institutes.

During the years of the exhibition "KADEX" it rightfully became one of the world's leading exhibition platforms for demonstrating weapons, military and special equipment, technologies in the field of information security.

For the first time, the International Forum "Space Days in Kazakhstan" will be held within the framework of the exhibition "KADEX - 2018", which will become one of the central dialogue platforms of the exhibition.

Within the framework of the forum, an extensive scientific and business program will be held that will take place in the format of plenary and sectional meetings, conferences, roundtables, which will allow specialists from all countries to exchange views on topical issues of defense and security, development of the world cosmonautics as well as to discuss the problems of ensuring cyber security at the present stage.

Visitors and participants of the exhibition willsee the latest achievements and perspective scientific developments of the enterprises of the defense-industrial complex and the space sphere. A special emphasis on the exhibition will be made on the development of electronic systems, communication systems and weapons control, and search for modern solutions in the field of information security.

The practical result of all of this should be the conclusion of mutually beneficial contracts, the signing of agreements and memorandums, which in turn will promote the development of partnerships in the field of military-technical cooperation, cyber security and the development of outer space.

I invite everyone to participate in the V International Exhibition Weapons Systems and Military Equipment "KADEX-2018".

I am confident that the exhibition "KADEX-2018" will become a large-scale event for the domestic defense industry complex and space enterprises of the country, and will be held at a high level.

I wish the participants and guests of this event productive work and high achievements!

 

 

Sincerely  yours,

 

Minister

 

ofDefense and Aerospace Industry 

Please publish modules in offcanvas position.